Vad är OVK besiktning & varför behövs det?

Introduktion till OVK

OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en viktig del av byggnadens underhåll. Vad är en OVK besiktning och varför behöver man den? För att förstå mera vad OVK besiktning innebär, läs vidare.

Varför man behöver OVK

OVK-besiktning är inte bara en juridisk skyldighet. Det har verkliga fördelar för byggnaden och de som använder den.

Vad är OVK besiktning?

OVK-besiktning innebär en kontroll av ventilationssystemet i en byggnad för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Typer av OVK besiktning

Beroende på situationen finns det olika typer av kontroller, och de varierar med byggnadens användning och systemets komplexitet.

OVK för olika byggnader

Alla byggnader har inte samma krav på OVK besiktning. Likaså varierar kraven beroende på byggnadens typ och användning.

Processen för OVK

Förberedelse

Förberedelse inkluderar planering och schemaläggning av kontrollen.

Genomförande

Vid varje besiktning skall det kontrolleras att:

 • Inga föroreningar får finnas i ventilationssystemet som kan riskera att spridas.
 • Instruktioner och anvisningar för skötsel är enkelt åtkomliga.
 • Ventilationssystemet fungerar enligt avsett syfte.

Första besiktningen innefattar:

 • Man kontrollerar funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet så att de överensstämmer med gällande föreskrifter.

Återkommande besiktningar innebär att:

 • Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer i huvudsak med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
 • Undersök vilka åtgärder som du kan vidta för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att försämra inomhusklimatet.klimat.

Rapportering

Efter kontrollen sammanställer besiktningsmannen ett protokoll som beskriver resultaten och eventuella rekommendationer.

Skicka protokollet till kommunen

Besiktningsmannen signerar protokollet och skickar det till både byggnadsägaren och byggnadsnämnden.

Sätt upp intyget i byggnaden

Det är byggnadens ägares ansvar att detta intyg syns tydligt i byggnaden.

Kommunens ansvar för kontroller och tillsyn

Byggnadsnämnden ser till att fastighetsägaren följer kraven. De har befogenhet att uppmana ägaren att rätta till brister.

Lagar och regler

Specifika lagar och regler styr OVK-besiktning. Mer information finns i Boverkets föreskrifter och allmäna råd

Fördelar med OVK

 • Energibesparing: Effektiv ventilation sparar energi.
 • Förbättrad inomhusluftkvalitet: OVK garanterar optimal luftkvalitet.
 • Ekonomiska fördelar: OVK-besiktning leder även till andra ekonomiska fördelar.

Vanliga frågor om OVK Besiktning

Vem kan utföra OVK?

En certifierad kontrollant måste utföra OVK-besiktningen.

Hur ofta behöver man göra OVK?

Frekvensen beror på byggnadens typ och systemets ålder.

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler etc.: 3 år
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader (FT-, FTX-ventilation): 3 år
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader (S-, F-, FX-ventilation): 6 år
 • En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation: Endast en första besiktning. Ingen återkommande besiktning.

Kostnader för OVK

Varierar beroende på flera faktorer som tid, storlek och typ av system.

Slutsats

OVK-besiktning är vital och har många fördelar. Förståelse och efterlevnad av lagarna är viktigt.

FAQ

 1. Vad innebär en OVK besiktning?
  En OVK besiktning innebär kontroll av ventilationssystemet.
 2. Vem är ansvarig för OVK besiktning?
  Fastighetsägaren måste se till att någon utför OVK-besiktningen.
 3. Hur kan jag hitta en certifierad OVK-kontrollant?
  Via branschorganisationer eller kommunens hemsida.
 4. Hur länge är en OVK rapport giltig?
  Giltigheten varierar beroende på byggnadstyp.
 5. Kan jag göra OVK besiktning själv?
  Nej, en certifierad kontrollant måste utföra OVK.

Ventkraft kan hjälpa er med din OVK besiktning

Vår tjänst, präglad av flexibilitet och punktlighet, bygger på många års erfarenhet av att besikta villor, lägenheter eller lokaler. Vi behandlar varje hem vi besöker som om det vore vårt eget, och sätter stort fokus på kunden, vilket vi ser som en självklar grund för ett gott samarbete.

Vår bas finns i Sollentuna, Stockholm och vi verkar även på andra orter vid behov.
Kontakta oss

Dela artikeln: